220-KH/TĐTN-TG

Kế hoạch số 220- KH/TĐTN-TG, ngày 22/02/2016 "Về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021"

Số kí hiệu 220-KH/TĐTN-TG
Ngày ban hành 21/02/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/02/2016
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
* * *
Số:  220- KH/TĐTN-TG
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  
Phú Yên, ngày 22 tháng 02 năm 2016
KẾ HOẠCH
tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021
------------------------
         
          Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, ngày 21/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Động viên cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia cuộc bầu cử với khí thế của một ngày hội lớn, để chọn những đại biểu có đủ phẩm chất và năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đồng thời tạo không khí cởi mở, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về thái độ tích cực tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Làm cho cán bộ, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Hiểu biết về những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.
- Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch.
- Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử; góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng; tạo không khí thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
         
          II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ
          1. Nội dung tuyên truyền
          - Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, như: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011); Đại hội lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc, việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đang được tiến hành; Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước mới được ban hành; công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đặt ra khi chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
          - Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân…
          Tiếp tục khẳng định quan điểm chỉ đạo của Đảng về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở các kỳ bầu cử trước và tại Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Đặc biệt làm rõ một số điểm mới trong Chỉ thị 51-CT/TW, đó là: (1) Giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. (2) Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng. (3) Lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu. (4) Giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính, tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật Bầu cử. (5) Bổ sung tỷ lệ hợp lý đại biểu đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. (6) Phát huy quyền làm chủ của nhân dân không chỉ trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà còn trong công tác bầu cử.
          - Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp. Thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016 - 2021 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
          - Giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này, đó là những điều chỉnh, bổ sung cụ thể về bộ máy thực hiện công tác bầu cử từ Trung ương đến địa phương; quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người tự ứng cử; việc tuyên truyền vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại tố cáo…
          - Giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; làm rõ những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới, như: (1) Quy định quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ, quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia là thẩm quyền của Quốc hội thay vì Ủy ban Thường vụ Quốc hội như trước đây. Ngày bầu cử Quốc hội phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất trước 115 ngày thay vì 105 ngày như trước đây. Việc tăng thêm 10 ngày tạo điều kiện về thời gian để chuẩn bị và tiến hành các trình tự bầu cử được thuận lợi hơn, nhất là bảo đảm các bước trong quy trình hiệp thương được tốt hơn. (2) Quy định số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ. (3) Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. (4) Những người đang bị tạm giam, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc.
          - Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Khi tuyên truyền về quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, phải quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, gắn kết quả nhân sự đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội dồng nhân dân các cấp.
          - Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử...
          - Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Kết quả giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch.
          - Phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác bầu cử; quá trình diễn ra và kết quả bầu cử của các ngành, địa phương, khu vực, vùng, miền trên toàn quốc.
          - Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo.
          - Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và nhân dân tham gia bầu cử ra nước ngoài và sự quan tâm, dư luận tích cực của thế giới đối với sự kiện này của đất nước.
          2. Hình thức tuyên truyền
- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan, Mặt trận, các đoàn thể trên địa bàn, sử dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng, các đội hình tuyên truyền lưu động; tổ chức tuyên truyền miệng với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả đến từng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và bà con nhân dân.
- Có kế hoạch tuyên truyền cho cuộc bầu cử với các hình thức sáng tạo, phong phú, như lồng ghép trong sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội hàng tháng, các CLB, tổ, đội, nhóm; các hội nghị, diễn đàn, hội thảo, tập huấn của đơn vị... Đăng tải các tin, bài, một số điểm trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên các kênh thông tin tuyên truyền của Đoàn.
    - Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động như: Khẩu hiệu, pa nô, áp phích; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; ra các bản tin, tin bài về cách thức tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử.
          3. Thời gian thực hiện
          Bắt đầu từ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho đến sau khi kết thúc bầu cử một tháng.
          4. Khẩu hiệu tuyên truyền
          - Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!
          - Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!
          - Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !
          - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân !
          - Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội của toàn dân!
          - Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !
          - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân !
          - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !
          - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
          - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
          - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; cung cấp tài liệu tuyên truyền liên quan về cuộc bầu cử; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đúng tiến độ và yêu cầu.
- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành trong việc tham gia tuyên truyền, bảo đảm để các bước hiệp thương được tiến hành hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
- Phối hợp tuyên truyền trước, trong, sau cuộc bầu cử với các hình thức sáng tạo, phong phú; giới thiệu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tiểu sử đại biểu tham gia bầu cử ở địa phương; tham gia các hoạt động triển lãm, văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử.
    - Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn, chương trình Phát thanh thanh niên, chuyên mục Góc trẻ trên báo Phú Yên..., lồng ghép tuyên truyền trong các chương trình, hoạt động của Đoàn - Hội.
2. Cấp huyện và tương đương
- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ thời gian quy định. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả.
- Tăng cường công tác bám sát cơ sở để chỉ đạo tốt công tác phối hợp tuyên truyền về cuộc bầu cử. Kết thúc bầu cử, gửi báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, hộp thư điện tử tdpy.tuyengiao@gmail.com) chậm nhất là ngày 30/6/2016 để tổng hợp báo cáo theo quy định.
    Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
 

 
 
 
 
Nơi nhận:                              
- BBT TW Đoàn;
- Đ/c Đặng Quốc Toàn - BT TWĐ; 
- Ban TC, TG TWĐ;
- Thường trực Tỉnh ủy;                               
- Ban DV, TG, VP Tỉnh ủy; 
- UBND tỉnh: Lãnh đạo, VP;
- Các Ban, đơn vị của Tỉnh Đoàn
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn, và Đoàn trực thuộc;                                               
- Lưu VP, TG
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
 
(Đã ký)
 
 
Phan Xuân Hạnh

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây