Tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề "Dấu ấn nhiệm kỳ" chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022

Tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề "Dấu ấn nhiệm kỳ" chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022

Số kí hiệu Kế hoạch số 324-KH/TĐTN-TG
Ngày ban hành 04/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/09/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Lê Thị Thanh Bích

Nội dung

 

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số:  324-KH/TĐTN-TG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 05 tháng 9 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề "Dấu ấn nhiệm kỳ"
chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên
 lần thứ IX,  nhiệm kỳ 2017-2022

--------------

          Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên năm 2017; Kế hoạch số 250- KH/TĐTN-TCKT, ngày 18/7/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022; thiết thực thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề "Dấu ấn nhiệm kỳ", với những nội dung cụ thể như sau:
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Giới thiệu và triển lãm những kết quả nổi bật, những điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn - Hội - Đội tại các cơ sở Đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đoàn - Hội - Đội về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như ý nghĩa của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022.
          - Thông qua cuộc thi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ lựa chọn những tác phẩm có chất lượng để triển lãm trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tạo nguồn tư liệu tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong thời gian tới.
          - Cuộc thi phải được tổ chức hiệu quả, có ý nghĩa để xây dựng, tập hợp hệ thống những hình ảnh tư liệu có giá trị.
          II.  ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Tập thể Ban Chấp hành các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Mỗi đơn vị phải có ít nhất 01 tác phẩm dự thi.
  III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 
  1. Thời gian
  - Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ nay đến ngày 22/9/2017.
  - Tổng kết, trao giải cuộc thi: tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
   2. Địa điểm nhận bài thi: Tỉnh Đoàn Phú Yên (Đường Nguyễn Hữu Thọ, P.9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên).
  IV. THỂ LỆ  CUỘC THI (Có thể lệ đính kèm)
  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Cấp tỉnh
          - Xây dựng và triển khai kế hoạch đến các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong điều hành và tổ chức cuộc thi; tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi. Là đầu mối nhận tác phẩm dự thi từ các đơn vị.  
- Giao Ban Biên tập Website Tỉnh Đoàn đăng tải thể lệ, tuyên truyền giới thiệu về mục đích, ý nghĩa cuộc thi.
2. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
- Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển sâu rộng đến các cơ sở Đoàn thu thập hình ảnh đẹp, ý nghĩa trong hoạt động Đoàn và phong trào thiếu nhi để thiết kế thành sản phẩm tham gia cuộc thi đạt hiệu quả cao.
          - Các đơn vị tham gia thi chịu trách nhiệm đảm bảo về bản quyền ảnh của đơn vị. Chịu trách nhiệm kinh phí thực hiện, vận chuyển đến địa điểm chấm thi, triển lãm.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Dấu ấn nhiệm kỳ” chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả.
 
 
Nơi nhận:
-TT Tỉnh Đoàn;
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn;
- Đoàn cấp huyện và tương đương;          
- Các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn;
- Lưu VP, TG
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
                                       
Lê Thị Thanh Bích
 
   THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH
Chủ đề: Dấu ấn nhiệm kỳ”
Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
        -------------------------
 
1. Đối tượng dự thi: Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
2. Chủ đề nội dung
Mỗi tác phẩm phải thể hiện được các hoạt động thực tế của tuổi trẻ Phú Yên trong kết quả thực hiện công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 (tính từ tháng 9/2012 đến năm 2017), được thể hiện ở các góc ảnh có một trong các nội dung như sau:
- Hoạt động của tuổi trẻ Phú Yên trong công tác tuyên truyền giáo dục: giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống cách mạng, giáo dục pháp luật...
- Hoạt động của tuổi trẻ Phú Yên trong phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” qua việc xung kích phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xung kích xây dựng đời sống văn hoá, văn minh đô thị và phát triển nông thôn, các hoạt động vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo cho thanh thiếu nhi, các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”...
- Hoạt động của tuổi trẻ Phú Yên trong phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” qua đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp và việc làm, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, trong phát triển kỹ năng xã hội...
- Các hoạt động của tuổi trẻ Phú Yên trong tham gia xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân.
- Các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng các cấp trong tỉnh Phú Yên.
- Các hoạt động của tuổi trẻ Phú Yên thể hiện vai trò của thanh niên trong công tác hội nhập quốc tế, thực hiện các chương trình, đề án lớn của nhiệm kỳ.
­3. Quy định về tác phẩm
Tác phẩm dự thi được thể hiện trên một khung (có chân đỡ) theo kích thước quy định 2,0m (chiều ngang) x 1,4m (chiều cao); chân đỡ cao 0,6m - Để đảm bảo công tác tuyên tuyền, các đơn vị thực hiện đúng kích thước theo quy định của BTC cuộc thi.
- Có giới thiệu tên của đơn vị; chủ đề cuộc thi;
- Ảnh tham gia là ảnh màu, không hạn chế số lượng;
- Ảnh dự thi phải được chú thích rõ ràng;
- Ảnh dự thi không ký tên và ghi chữ lên mặt ảnh;
- Đơn vị chỉ được phép dùng các phần mềm chuyên dụng chỉnh sửa độ sáng - tối, độ tương phản, kích thước ảnh nhưng không được làm sai lệch bối cảnh thực tế và nội dung ảnh;
- Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn Thanh niên.
4. Về giải thưởng
Các tác phẩm đạt giải sẽ được nhận bằng khen, tiền thưởng của Ban tổ chức. Cơ cấu giải thưởng bao gồm các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Tùy vào số lượng và chất lượng tác phẩm dự thi, Ban tổ chức sẽ quyết định số lượng tác phẩm đạt giải Cuộc thi. Trong đó:
+ 01 giải Nhất: 1,5 triệu đồng/giải
+ 01 giải Nhì:  01 triệu đồng/giải
+ 02 giải Ba: 700.000 đồng/giải       
+ 05 giải Khuyến khích: 500.000 đồng/giải.
5. Thời hạn, nơi nhận
  - Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ nay đến ngày 22/9/2017.
  - Tổng kết, trao giải cuộc thi: Tác phẩm ảnh dự thi đạt giải sẽ được trưng bày tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
  2. Địa điểm nhận bài thi: Tỉnh Đoàn Phú Yên qua, địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, P.9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi ảnh "Dấu ấn nhiệm kỳ” chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022./.
 
BAN TỔ CHỨC
 
 
 

 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây