Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017

Số kí hiệu Hướng dẫn số 16 -HD/TĐTN-UBKT
Ngày ban hành 09/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
ỦY BAN KIỂM TRA
***
Số:  16 -HD/TĐTN-UBKT
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 10 tháng 5 năm 2017

HƯỚNG DẪN

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017
---------------
 
          Thực hiện Công văn số 19-CV/UBKTTWĐ, ngày 26/4/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn về việc “Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017”; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn hướng dẫn các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn nhiệm kỳ (2012 - 2017), như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
- Nhằm đánh giá kết quả việc chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn; chất lượng đội ngũ cán bộ, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012-2017.
- Phát hiện những điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo; những khó khăn, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp, kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, phương pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX.
          2. Yêu cầu
Bám sát nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp bộ Đoàn, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đoàn và Chương trình số 05/CTr-UBKT, ngày 26/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình để xác định nội dung, phương pháp tiến hành tổng kết đánh giá cho phù hợp với đặc thù của đơn vị và đạt hiệu quả cao nhất.
II. NỘI DUNG TỔNG KẾT
1. Công tác chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn đối với công tác kiểm tra, giám sát.
 2. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cấp bộ Đoàn.
3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra các cấp được quy định tại Điều 29, Chương VII Điều lệ Đoàn.
 4. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 58-HD/TĐTN-TCKT, ngày 11/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn “Về triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.
5. Xây dựng bộ máy và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp.
6. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp bộ đoàn và việc thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra các cấp, nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế.
7. Bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn tỉnh Phú Yên lần thứ VIII.
(Có đề cương tổng kết kèm theo).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Tỉnh Đoàn tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá tổng kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn tỉnh Phú Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017; tổ chức tổng kết nhiệm kỳ công tác kiểm tra - giám sát của Tỉnh Đoàn.
- Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn tham mưu hướng dẫn tổng kết nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn triển khai đến các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; tham mưu tổng hợp xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ  công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn cấp tỉnh. 
2. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tổng kết nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn cấp huyện.
- Gửi báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và phụ lục số liệu (theo mẫu gửi kèm) về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn), hộp thư điện tử: tdpy.bantochuckiemtra@gmail.com, trước ngày 23/5/2017.
   Trên đây là Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn đề nghị Ủy ban Kiểm tra các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.    
 
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn;                            
- Ban Kiểm tra TW Đoàn;        (B/cáo)
- UBKT Tỉnh Đoàn;
- Các Ban Tỉnh Đoàn;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn
  và Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, Ban TCKT, UBKT Tỉnh Đoàn.
TM. ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ĐOÀN
CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
 
 
 
Phan Xuân Hạnh
(Bí thư Tỉnh Đoàn)

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2012 - 2017
(Kèm theo hướng dẫn số 16 -HD/TĐTN-UBKT, ngày 10/5/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn)
----------
 
1. Công tác chỉ đạo của các cấp bộ đoàn đối với công tác kiểm tra, giám sát:
- Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đoàn cấp huyện.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp (cấp huyện và cơ sở); chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp bộ đoàn cấp dưới thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra.
- Các biện pháp chỉ đạo, đầu tư nguồn lực của các cấp bộ đoàn nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của uỷ ban kiểm tra (như việc ban hành nghị quyết chuyên đề của cấp bộ đoàn về công tác kiểm tra; việc chỉ đạo các ban chuyên môn phối hợp với uỷ ban kiểm tra tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát hàng năm…
- Các biện pháp chỉ đạo đối với công tác tổ chức và hoạt động của uỷ ban kiểm tra cùng cấp; chỉ đạo xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, giám sát cán bộ và tổ chức đoàn của uỷ ban kiểm tra đoàn cấp huyện; xây dựng, kiện toàn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.
          2. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm; kiểm tra, giám sát theo chuyên đề của các cấp bộ đoàn.(tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của đoàn như: Việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương công tác của các cấp bộ đoàn; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức kỷ luật, Điều lệ Đoàn; công tác tổ chức cán bộ, đoàn viên, công tác quản lý tài chính, đoàn phí của đoàn; Việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thi hành kỷ luật của đoàn…)
3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra của uỷ ban kiểm tra Đoàn cấp huyện được quy định của Điều lệ Đoàn:
3.1. Tham mưu cho cấp bộ đoàn kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị quyết, chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, trong đó tập trung:
Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; việc chấp hành Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; việc quán triệt, triển khai các kết luận, nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; việc thực hiện các chủ trương công tác lớn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trên các mặt công tác: Xây dựng Đoàn và chỉ đạo phong trào thanh niên.
          3.2. Kiểm tra cán bộ, đoàn viên (kể cả uỷ viên ban chấp hành cùng cấp) và tổ chức đoàn cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đoàn:
          Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn, tập trung vào các nguyên tắc, quy định trong sinh hoạt Đoàn, nhiệm vụ của đoàn viên, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ ở cơ quan chuyên trách của Đoàn các cấp; việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và pháp luật của cán bộ, đoàn viên.
          3.3. Việc thi hành kỷ luật của tổ chức đoàn cấp dưới:
Việc thực hiện trình tự, thủ tục và thẩm quyền thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn ở các cấp; Tình hình vi phạm, kết quả xử lý kỷ luật của cấp bộ đoàn, uỷ ban kiểm tra trong nhiệm kỳ qua, trong đó cần phân tích rõ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm.
          3.4. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cán bộ đoàn viên và nhân dân liên quan đến cán bộ, đoàn viên và tổ chức đoàn; tham mưu cho cấp bộ đoàn về việc thi hành kỷ luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên:
Tình hình tố cáo của cán bộ, đoàn viên và nhân dân liên quan đến cán bộ, đoàn viên và tổ chức đoàn về chấp hành Điều lệ Đoàn, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tình hình khiếu nại kỷ luật Đoàn của cán bộ, đoàn viên, kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật Đoàn; Việc thực hiện các quyết định, thông báo của tổ chức Đoàn ở cấp Trung ương và cấp tỉnh về thi hành kỷ luật của Đoàn.
          3.5. Việc tổ chức giám sát uỷ viên ban chấp hành đoàn cùng cấp, cán bộ cơ quan chuyên trách đoàn cấp huyện trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy định của Đoàn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn:
Việc tổ chức thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thực hiện chức năng giám sát; thực hiện nhiệm vụ giám sát của cấp bộ đoàn, uỷ ban kiểm tra các cấp; Tổ chức giám sát, việc đầu tư các nguồn lực phục vụ công tác giám sát và phát huy kết quả công tác giám sát theo quy định của Điều lệ Đoàn.
          3.6. Kiểm tra công tác đoàn phí; việc quản lý, sử dụng các nguồn quỹ khác của tổ chức đoàn cấp dưới và các đơn vị trực thuộc:  
Việc thu, nộp đoàn phí, tỷ lệ trích nộp; Việc quản lý và sử dụng đoàn phí, các nguồn kinh phí: Mục đích, nội dung sử dụng, việc thực hiện các chế độ thanh quyết toán, việc mở sổ sách theo dõi việc thực hiện các quy định của Nhà nước; chế độ theo dõi, kiểm tra, giám sát định kỳ, hàng năm về công tác quản lý tài chính.
          4. Kết quả thực hiện Quyết định 217 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”:
          - Công tác chỉ đạo, triển khai; nêu rõ nội dung, cách thức giám sát.
          - Kết quả thực hiện hoạt động giám sát.
          - Kết quả thực hiện hoạt động phản biện xã hội.
          - Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định 217 - QĐ/TW ngày 12/12/2013của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”
5. Xây dựng bộ máy và hoạt động của uỷ ban kiểm tra đoàn cấp huyện
5.1. Việc xây dựng bộ máy của uỷ ban kiểm tra: Việc thành lập cơ quan thường trực của Uỷ ban Kiểm tra ở cấp huyện; phân tích cơ cấu, số lượng, chất lượng cán bộ là uỷ viên uỷ ban kiểm tra ở cấp huyện; công tác kiện toàn uỷ ban kiểm tra khi có sự thay đổi về công tác cán bộ; việc tạo nguồn, tăng cường cán bộ làm công tác kiểm tra.
5.2.  Về tổ chức hoạt động của uỷ ban kiểm tra
          Về xây dựng Quy chế làm việc của uỷ ban kiểm tra; thực hiện nguyên tắc, chế độ làm việc của uỷ ban kiểm tra, vai trò, trách nhiệm của từng chức danh uỷ viên uỷ ban kiểm tra trong việc thực hiện nhiệm vụ; Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, việc trang bị sách, tài liệu nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn, chế độ giao ban định kỳ theo quy định.
6. Đánh giá chung:
Khái quát, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, yếu kém trong công  tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp bộ đoàn và việc thực hiện các nhiệm vụ của uỷ ban kiểm tra, nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế.
7. Bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ tới
7.1. Bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Công tác xây dựng bộ máy và công tác cán bộ; Việc chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp bộ đoàn; Mối quan hệ công tác của Uỷ ban Kiểm tra với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng cấp, Uỷ ban Kiểm tra cấp trên và cấp bộ đoàn cấp dưới; Phương pháp tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra các cấp.
7.2. Những đề xuất kiến nghị: Sự chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn cùng cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn, chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đối với công tác kiểm tra,  giám sát; các giải pháp cụ thể.
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây