Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trong đoàn viên, thanh niên

Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trong đoàn viên, thanh niên

Số kí hiệu Kế hoạch số 313-KH/TĐTN-TG
Ngày ban hành 02/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Lê Thị Thanh Bích

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 313-KH/TĐTN-TG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày  03  tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
 phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trong đoàn viên, thanh niên
----------------
 
          Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 10/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Kế hoạch số 273-KH/TĐTN-TG, ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016 - 2021; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trong đoàn viên, thanh niên, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần tích cực trong việc chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, thanh niên về những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Việc triển khai thực hiện nội dung chuyên đề năm 2017 phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, không qua loa hình thức.
          II. NỘI DUNG
1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa"  đối với đối tượng cán bộ Đoàn; học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời" đối với đối tượng đoàn viên, thanh niên.
- Triển khai đăng ký làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp nội dung chuyên đề năm 2017, đặc biệt chú trọng việc nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu phải gương mẫu, nêu gương, tự giác trong đăng ký học tập và làm theo gắn với Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
 
- Nội dung học tập, phương pháp triển khai: Tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 phù hợp với từng đối tượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Hình thức tổ chức: Hội nghị học tập quán triệt, tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề ở các Chi Đoàn, Chi Hội... Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức biên soạn. Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2017.
          2. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt của các cấp bộ Đoàn, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp bộ Đoàn, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi bằng cách xây dựng kế hoạch và tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề (01 lần/quý) phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên;  đánh giá, ghi nhận, biểu dương những điển hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời nghiêm túc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, vô trách nhiệm, gây mất đoàn kết,… trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh thiếu nhi.
            - Gắn kết chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
          3. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
          - Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn, thực hiện nghiêm việc triển khai hiệu quả chủ đề "Năm kỷ cương hành chính năm 2017" theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn" và Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị.
- Chọn xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ rệt lề lối, tác phong cán bộ Đoàn.
 
          4. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Phối hợp phát huy hiệu quả các kênh thông tin, tuyên truyền và giáo dục của Đoàn như: Chuyên mục Góc trẻ trên Báo Phú Yên, Chương trình Phát thanh thanh niên, Website Tỉnh Đoàn Phú Yên đảm bảo công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2017 được sâu rộng, thường xuyên, liên tục.
- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
- Chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ về "người thật, việc thật", về các nhân tố mới, điển hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
- Các cấp bộ Đoàn chủ động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
- Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai đến các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện.
- Tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong đối tượng cán bộ Đoàn chủ chốt gắn với sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian tổ chức ngày 09/5/2017.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai, thực hiện các nội dung liên quan; theo sát, hướng dẫn quá trình thực hiện của các đơn vị.
- Các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện.
2. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
- Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2017 phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, triển khai đến các cơ sở Đoàn của đơn vị hoàn thành trong tháng 5/2017.
- Trong báo cáo tháng, quý, năm phải có nội dung tổ chức, triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện đạt hiệu quả và thường xuyên thông tin, báo cáo về Tỉnh Đoàn theo quy định.
 
 
Nơi nhận:
- BBT, TG, TC, VP TW Đoàn;
- TT, Ban DV, TG, VP Tỉnh ủy;
- Thường trực, VP, TG, TC Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- UV BCH, UBKT Tỉnh Đoàn;
- Các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn Phú Yên;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, Ban TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Thanh Bích
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây