Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mớ

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mớ

Số kí hiệu 115-HD/TĐTN-TG
Ngày ban hành 22/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/06/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Lê Thị Thanh Bích

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 115-HD/TĐTN-TG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 23 tháng 6 năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII)
về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"
-----------
           
Thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTGTU, ngày 10/5/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn công tác tuyên truyền trong hệ thống Đoàn thanh niên với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường công tác thông tin cở sở nhằm phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cấp bộ Đoàn; cung cấp thông tin chính thống, cần thiết, kịp thời tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác thông tin cơ sở, nhằm đấu tranh, phòng chống, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, sự ổn định ở cơ sở và từ cơ sở.
2. Yêu cầu
- Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở và các yêu cầu được nêu trong Chỉ thị 07.
- Việc tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính thiết thực, phục vụ có hiệu quả và đáp ứng nhu cầu thông tin tại cơ sở.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác thông tin cơ sở, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền, làm rõ vị trí, vai trò và những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong công tác thông tin cơ sở thời gian qua; chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trong đó cần tập trung làm rõ:
- Vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở đối với việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đối với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở cũng như việc cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới đoàn viên, thanh niên, nhân dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
- Những hạn chế, bất cập chủ yếu trong công tác thông tin cơ sở hiện nay như: Nội dung thông tin còn đơn điệu, ít thiết thực, chưa được phổ biến rộng rãi tới đoàn viên, thanh niên, người dân; phương thức truyền thông chủ yếu vẫn theo cách làm truyền thống, chưa theo kịp với xu hướng của thông tin, công nghệ và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
- Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, bất cập trong công tác thông tin cơ sở là do chưa phát huy được vị trí, vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; ở một số cấp bộ Đoàn nhận thức chưa đầy đủ về phạm vi, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở; sự phối hợp chỉ đạo trong toàn hệ thống Đoàn có lúc, có nơi chưa được nhịp nhàng, thống nhất về phương thức truyền thông và lựa chọn thông tin.
2. Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, trong đó tập trung các nội dung:
- Quan điểm của Đảng: Công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị trong đó có tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp.
- Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới:
  + Nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn trong triển khai công tác thông tin cơ sở; việc cung cấp thông tin phải có sự phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất giữa tổ chức Đoàn với các cấp, các ngành về phương thức truyền thông, về lựa chọn thông tin, kiến thức, đảm bảo tính thiết thực, phục vụ có hiệu quả và đáp ứng nhu cầu thông tin tại cơ sở.
  + Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác thông tin cơ sở, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở.
  + Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở, chú trọng các địa bàn thực hiện chưa tốt và còn nhiều khó khăn; chỉ đạo rà soát, củng cố hoạt động của các trang facebook, hệ thống phát thanh, các bảng tin, tủ sách… đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình tại địa phương.
  + Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa văn minh; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong cán bộ, ĐVTN.
  + Đa dạng hóa các hình thức đưa thông tin về cơ sở bằng việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở kết hợp với các hình thức tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, qua các hệ thống thông tin tuyên truyền của các cấp bộ Đoàn.
  + Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở, lồng ghép vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương để khai thác, sử dụng có hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.
  + Khuyến khích các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  về truyền thông, qua mạng xã hội để nắm bắt dư luận xã hội, khai thác thông tin phục vụ công tác tuyên truyền và quản lý thông tin cơ sở, qua đó nắm bắt diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, thanh thiếu niên.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới" triển khai các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động cung cấp tài liệu tuyên truyền trên các lĩnh vực, nhất là đối với những vẫn đề nhạy cảm, phát sinh, để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, góp phần hạn chế tối đa các nguồn tin trái chiều, thông tin phản ánh sai sự thật lan truyền làm ảnh hưởng đến tâm lý và gây mất ổn định trong tình hình ở cơ sở.
  - Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai hướng dẫn; thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận thông tin phản ánh của đoàn viên, thanh niên và nhân dân để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.
  - Tăng cường tuyên truyền trên các kênh thông tin của Đoàn. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng nội dung thông tin và các hoạt động thông tin cơ sở; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp bộ Đoàn.
  2. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
          - Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các đơn vị chủ động xây dựng hướng dẫn, kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
          - Tăng cường giám sát, phản biện việc thực hiện công tác thông tin cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; dự báo tình hình cơ sở, kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về những vấn đề phát sinh để có phương án xử lý, góp phần tạo sự ổn định và phát triển tại cơ sở.
          - Thường xuyên thông tin, báo cáo về Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh Đoàn gắn với báo cáo tháng, quý.
  Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới", Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- BBT, Ban TG, VP TW Đoàn;
- Ban TG, DV Tỉnh ủy;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
    - Lưu VP, TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Thanh Bích
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây