Về việc sử dụng phí ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác qua tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Về việc sử dụng phí ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác qua tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Số kí hiệu Hướng dẫn số 117 -HD/TĐTN-TNNTCNVCĐT
Ngày ban hành 07/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/08/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số:  117 -HD/TĐTN-TNNTCNVCĐT
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 8 tháng 8 năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
Về việc sử dụng phí ủy thác cho vay hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác qua tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
------------------
 
Căn cứ Quy định số 04-QĐ/TƯĐTN ngày 10/5/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc sử dụng phí ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn sử dụng phí ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội trả cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Đoàn thanh niên) các cấp như sau:
I. NGUYÊN TẮC
1. Phí ủy thác được sử dụng nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý tốt nguồn vốn do Đoàn thanh niên nhận ủy thác quản lý từ Ngân hàng chính sách xã hội, tạo điều kiện giúp những hộ thanh niên được vay vốn và sử dụng vốn hiệu quả.
2. Các khoản chi từ nguồn phí ủy thác Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn thống nhất quyết định đảm bảo chi tiết kiệm, quản lý và sử dụng phí ủy thác theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và các nội dung được quy định tại văn bản này.
II. NỘI DUNG CHI
1. Mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, xăng xe phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý.
2. Phụ cấp làm thêm giờ, công tác phí.
3. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, khen thưởng, sơ kết, tổng kết.
4. Trả tiền cộng tác viên, tư vấn.
5. Các nội dung khác.
III. ĐỊNH MỨC CHI
1. Chi mua sắm vật tư trang thiết bị, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, xăng xe phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành: 25%.
2. Chi hoạt động quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc : 65%.
Trong đó:
- Chi kiểm tra, giám sát hàng tháng, quý, năm: (công tác phí, xăng xe, in ấn tài liệu phục vụ cho đoàn kiểm tra,… : 25%.
- Thông tin, tuyên truyền 10%.
- Chi hội nghị, Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết 15%.
- Chi khen thưởng 10%.
- Chi làm thêm giờ, công tác phí 5%.
3. Cộng tác viên, tư vấn 5%.
4. Chi khác 5%.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Cấp tỉnh
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành hướng dẫn sử dụng phí ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác qua Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn.
- Phân công cán bộ phụ trách theo dõi, kiểm tra và báo cáo trước Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.
- Hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn phí ủy thác đối với các huyện, xã.
  1. Cấp huyện
- Ban hành hướng dẫn sử dụng phí ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đến các cơ sở Đoàn cấp xã trong toàn huyện.
- Phân công cán bộ phụ trách theo dõi, kiểm tra và báo cáo trước BTV Huyện Đoàn.
- Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ngân hành Chính sách xã hội.
- Phối hợp cùng Ngân hàng CSXH huyện phân chia lại các tổ TK&VV của các đoàn thể hợp lý, tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên các xã quản lý tốt tổ TK&VV; tổ chức tập huấn nghiệp vụ vay vốn cho BCH Đoàn cấp xã, Bí thư và phó bí thư Chi đoàn, tổ trưởng các tổ TK&VV do Đoàn quản lý.
- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ TK&VV.
2. Cấp cơ sở
- Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ngân hành Chính sách xã hội.
- Phân công cán bộ ghi chép sổ sách theo dõi các nguồn vốn vay, khi cán bộ theo dõi chuyển công tác phải bàn giao cho người tiếp nhận công việc.
- Sẵn sàng đảm nhận các tổ TK&VV của các tổ chức Đoàn thể khác bàn giao lại. Định kỳ kiểm tra hoạt động của các tổ TK&VV, hoạt động của tổ viên. Tập trung thu hồi nợ quá hạn, tránh để phát sinh nợ quá hạn mới.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề ngắn hạn nhằm giúp người vay sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện,Thị, Thành Đoàn triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo về Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh Đoàn để được hướng dẫn, điện thoại: 02573.848.460.
 
 
Nơi nhận:
- NHCSXH tỉnh;
- NHCSXH các huyện, thị, thành phố;
- BTV các huyện, thị, thành đoàn;
- Lưu VP, Ban TNNTCNVCĐT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
 
Đã ký và đóng dấu
 
Phan Xuân Hạnh
 
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Số 35 -KHPH/TĐTN-HTN-HDN 08/06/2020 Kế hoạch Liên tịch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp Thanh niên Phú Yên năm 2020 của Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Phú Yên.
Số: 35 -KHPH/TĐTN-HTN-HDN 08/06/2020 Kế hoạch Liên tịch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp Thanh niên Phú Yên năm 2020 của Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Phú Yên.
Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc triển 19/02/2020 Ngày 24.02.2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên.
HƯỚNG DẪN 22/10/2019 Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/TWĐTN-TNTH ngày 19/11/2018 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” dành cho học sinh tham gia chương trình đào tạo trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:
Số: 25-KH/HTN 22/10/2018 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
TẢI NHIỀU
VĂN BẢN MỚI

Số: 35 -KHPH/TĐTN-HTN-HDN

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên năm 2020

Lượt xem:54 | lượt tải:65

Số 35 -KHPH/TĐTN-HTN-HDN

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên năm 2020 (Phú Yên Youth Startup 2020 - PYS20)

Lượt xem:85 | lượt tải:60

Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc triển

Triển khai 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Lượt xem:252 | lượt tải:48

HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2018 - 2022

Lượt xem:437 | lượt tải:0

Số: 24 -HD/TĐTN-TTNTH

Hướn dẫn Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2018 - 2022

Lượt xem:1075 | lượt tải:0

Tài liệu

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2019

Lượt xem:564 | lượt tải:157

Đề cương tuyên tuyền

Đề cương tuyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đoàn và Tháng Thanh niên năm 2019

Lượt xem:519 | lượt tải:157

Số: 543 - CV/TĐTN-TTNTH

Công văn - Triển khai cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Phú Yên lần IV (2018 - 2019) ”

Lượt xem:464 | lượt tải:327

Số: 19 -HD/HTN

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lượt xem:395 | lượt tải:118

Số: 25-KH/HTN

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lượt xem:459 | lượt tải:202
Cộng tác tin bài và góp ý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây