Đảng luôn đồng hành cùng mùa Xuân đất nước

Chủ nhật - 06/02/2022 22:33
Xuân 2022, Ðảng Cộng sản Việt Nam tròn 92 tuổi (3/2/1930-3/2/2022). 92 năm ra đời và gắn bó cùng dân tộc, Ðảng ta đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược, giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc ngày càng phát triển. Những thành tựu vĩ đại đạt được của đất nước gắn liền với sự lãnh đạo của Ðảng.
Biểu diễn nghệ thuật mừng Ðảng, mừng Xuân.
Biểu diễn nghệ thuật mừng Ðảng, mừng Xuân.

VƯỢT THÁC GHỀNH, VƯƠN LÊN VỊ THẾ MỚI

Sự kiện vô cùng ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam, đó là vào ngày 3/2/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), lãnh tụ Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị quyết định hợp nhất ba tổ chức cộng sản Ðảng ở Việt Nam, gồm: Ðông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng và Ðông Dương Cộng sản liên đoàn, để thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này là bước ngoặt quan trọng đối với cách mạng đất nước trên con đường đầy chông gai, gian khổ nhưng rất đỗi tự hào. Từ đây, khái niệm “Ðảng luôn đồng hành cùng đất nước” không thể tách rời - Ðảng ở đâu thì ở đó có thắng lợi; ở đâu thành công thì ở đó có sự lãnh đạo của Ðảng.

Dấu ấn đầu tiên thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Ðảng Cộng sản Việt Nam là vào năm 1945, khi vừa tròn 15 tuổi, Ðảng đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công, giành thắng lợi vĩ đại, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vào ngày 2/9. Tiếp đến, năm 1954, Ðảng lãnh đạo quân và dân ta làm nên chiến thắng Ðiện Biên Phủ vào ngày 7/5 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 21 năm sau, Ðảng lãnh đạo toàn quân, toàn dân tiếp tục giành thắng lợi vang dội bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975 - đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện trọn vẹn tâm nguyện lớn lao của Bác Hồ “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Sau ngày thống nhất, Ðảng ta lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn trong bối cảnh bị bao vây cấm vận kinh tế. Từ một nền kinh tế bên bờ vực thẳm với lạm phát lên đến gần 1.000%, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới (kể từ Ðại hội lần thứ VI của Ðảng vào tháng 12/1986), nền kinh tế đất nước nhiều năm liền tăng trưởng ở mức cao. Năm 2021, dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn giữ ở mức khá. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi trong trạng thái bình thường mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, tăng cường. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Ðây là thành quả rất lớn!

XÂY DỰNG ÐẤT NƯỚC “NGÀY CÀNG ÐÀNG HOÀNG HƠN, TO ÐẸP HƠN”

Báo cáo chính trị cũng như các văn kiện của Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng đề ra mục tiêu tổng quát phát triển đất nước: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Ðảng; xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, CNH-HÐH; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”(1).

Theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, từ mục tiêu tổng quát đó, các văn kiện Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng xác định mục tiêu cụ thể: Ðến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Ðến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Ðến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, Báo cáo chính trị tại Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng xác định định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030.

Cùng với cả nước, Ðảng bộ, quân và dân Phú Yên luôn phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của quê hương, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua xây dựng quê hương đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và 33 năm tái lập tỉnh, nền kinh tế liên tục phát triển với tốc độ khá cao, bình quân giai đoạn 1990-2020 đạt khoảng 9%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Tỉnh đã hình thành 1 khu kinh tế, 5 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 21.400ha, thu hút trên 140 dự án đầu tư và trên 3.500 doanh nghiệp hoạt động.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Phú Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đạt 10/18 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Phú Yên tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là về kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh để phát triển nhanh, bền vững. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Ðồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, người dân Phú Yên luôn tin tưởng và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðó là cơ sở, là nền tảng vững chắc để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đồng hành cùng với toàn Ðảng và nhân dân cả nước xây dựng thành công một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

92 năm ra đời và gắn bó cùng dân tộc, những thành tựu vĩ đại đạt được của đất nước gắn liền với sự lãnh đạo của Ðảng. Những thành tựu đạt được tạo động lực mạnh mẽ để Ðảng tiếp tục lãnh đạo xây dựng đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như ước nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta.

Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Ðảng ta sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ðồng chí Phạm Ðại Dương, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ÐBQH tỉnh

--------------------

(1) Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 111 - 112
 

Theo https://baophuyen.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây