Phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Thứ hai - 01/08/2022 05:14
Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền (tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay) xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương cho các cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đóng góp cho ngành Tuyên giáo của tỉnh. Ảnh : NGÔ XUÂN
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương cho các cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đóng góp cho ngành Tuyên giáo của tỉnh. Ảnh : NGÔ XUÂN

Luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng

Trải qua lịch sử 92 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng: từ Ban Cổ động và Tuyên truyền, Ban Tuyên truyền, Bộ Cổ động và Tuyên truyền, Bộ Tuyên truyền Trung ương (từ năm 1930 đến tháng 8/1945); Ban Tuyên truyền và Ban Giáo dục Trung ương (1950); Ban Tuyên huấn Trung ương (1951); Ban Tuyên huấn văn giáo, gọi tắt là Ban Tuyên giáo Trung ương (1959); Ban Tuyên huấn Trung ương (1968); Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (1989); hiện nay là Ban Tuyên giáo Trung ương (5/2007) nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là dịp để những cán bộ làm công tác tuyên giáo ôn lại truyền thống vẻ vang và những thành tựu tự hào của ngành, đồng thời tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Tại tỉnh Phú Yên, nội dung, phương thức tiến hành các hoạt động của công tác tư tưởng luôn được đổi mới tích cực theo hướng bám sát thực tiễn và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, có tác động đến tư tưởng tâm trạng xã hội, nhất là vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đập tan mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, vạch trần âm mưu thâm độc của kẻ thù trong chiến lược “diễn biến hòa bình”... Công tác tuyên giáo đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân.

Trong những năm qua, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã nỗ lực hoàn thành có chất lượng, hiệu quả với nhiệm vụ được giao; thể hiện rõ vai trò tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội để tham mưu, định hướng, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo từng lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, công tác lý luận chính trị. Chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ hướng vào phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đất nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân. Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương... đạt được nhiều kết quả, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

4
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà cho các gia đình khó khăn ở huyện Sơn Hòa. Ảnh: NGÔ XUÂN

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, những thành tích đạt được qua 92 năm trưởng thành và phát triển, thời gian đến, ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Yên tiếp tục tập trung tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới với một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tham mưu hướng dẫn thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, chú trọng chỉ đạo tổng kết những chủ trương, chính sách liên quan đến các giải pháp đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về nêu gương.

Bốn là, tăng cường công tác định hướng, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội, nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo, đài địa phương; nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội, kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy giải quyết tình hình phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

Năm là, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Sáu là, thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo và văn hóa, văn nghệ. Tăng cường sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng bộ địa phương, đơn vị.

Bảy là, triển khai có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền. Thực hiện điều tra dư luận xã hội từng năm theo đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác biên tập, xuất bản Bản tin Thông báo nội bộ, Thông tin chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh hàng tháng.

Tám là, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh vững vàng, nhạy bén chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, coi trọng rèn luyện cán bộ trong thực tiễn, có khả năng tập hợp, đoàn kết, thuyết phục quần chúng. Tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa các phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới. 

  BÙI THANH TOÀN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (PYO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây