Tỉnh Đoàn Phú Yên: Kết quả bước đầu qua triển khai thực hiên Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) găn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Thứ tư - 24/10/2018 22:51
Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên đã và đang tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đều tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.
Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đều tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.
Qua hơn một năm thực hiện, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã thực sự tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên luôn tập trung chỉ đạo khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm đạt kết quả; đã triển khai nhiều biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên, chủ động phòng, ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Trong đó, đối với những nhiệm vụ cần phải thực hiện ngay và thường xuyên đã được Đảng ủy Tỉnh Đoàn và Lãnh đạo cơ quan đưa vào Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để làm căn cứ thực hiện, hầu hết các chi bộ, đảng viên đã nghiêm túc thực hiện. Mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải có cam kết bằng văn bản với phòng, ban, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Cấp ủy chi bộ, cấp trưởng phòng, ban, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở phòng, đơn vị mình; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, Đảng ủy, Lãnh đạo Tỉnh Đoàn đã rà soát và xác định những việc cần phải làm ngay và thường xuyên như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm, đánh giá, phân loại công chức, viên chức hằng năm và đột xuất theo quy định trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm, trách nhiệm nêu gương của cấp trên, người đứng đầu. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền. Bí thư chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Đồng thời, coi trọng việc biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức, đảng viên có cách làm sáng tạo, tự điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm có hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đồng thời, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công vụ, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Qua việc học tập chuyên đề hàng năm, Bí thư, Phó Bí thư, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc đều tự giác viết bản đăng ký cam kết thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với việc học tập và gương mẫu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ được giao bằng những việc làm dễ nhớ, dễ hiểu, sát với thực tế như tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,…gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên để theo dõi, làm cơ sở cho công tác nhận xét, đánh giá cán bộ cuối năm.

Đảng ủy, lãnh đạo Tỉnh Đoàn luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), do đó, công tác chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Tỉnh Đoàn quan tâm, chú trọng, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các chi bộ, phòng, ban, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động viết bảng đăng ký học tập và làm theo. Qua đó đã có 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đều tự giác viết bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Hầu hết kế hoạch cá nhân đều bám sát vào chức trách, nhiệm vụ được giao để đăng ký, đồng thời đăng ký làm theo tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,… của Bác. Bản đăng ký đều thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, luôn gương mẫu trong đạo đức, lối sống, không qua loa, đại khái. Cán bộ,  Đảng viên trong cơ quan đã nhận thức sâu sắc hơn về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự giác hơn trong tu dưỡng, rèn luyện và có chuyển biến khá rõ về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong, tinh thần thái độ khi giải quyết công việc của tập thể và tiếp xúc với nhân dân, cán bộ, đoàn viên thanh niên. Chủ động, sáng tạo hơn trong công tác tham mưu triển khai tổ chức các hoạt động, mạnh dạn đề xuất những nội dung, cách làm mới; chủ động sắp xếp lịch, bố trí thời gian đi cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình hoạt động cũng như chỉ đạo hoạt động tại cơ sở.

Đảng ủy, lãnh đạo Tỉnh Đoàn luôn xác định: muốn đạt được Đảng bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt, cần phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống mới xây dựng được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Để làm được điều đó, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy, Lãnh đạo Tỉnh Đoàn cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để xây dựng chuẩn mực đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa, nội dung và sự cần thiết của việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 để từ đó, cán bộ, đảng viên nâng cao hơn ý thức tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cũng như trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Tỉnh Đoàn chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”. Theo đó, tập thể Lãnh đạo, Đảng ủy Tỉnh Đoàn phải gương mẫu thực hiện kiểm điểm; rà soát, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết để tự soi rọi, đánh giá bản thân; từ đó xác định trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Đảng ủy, chi bộ, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, phải chịu trách nhiệm trước cấp trên về thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với các phong trào thi đua, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên tiếp tục chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuấn Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây