Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực và uy tín

Thứ ba - 24/10/2023 23:42
Xác định công tác cán bộ là hạt nhân, quyết định sự vững mạnh toàn diện của cả hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động 07-CTr/TU ngày 2/7/2021 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (gọi tắt là Chương trình 07). Sau hơn 2 năm thực hiện chương trình, đội ngũ cán bộ của tỉnh không ngừng được nâng cao về năng lực, phẩm chất, uy tín...
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi với lãnh đạo các đơn vị về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: HÀ MY
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi với lãnh đạo các đơn vị về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: HÀ MY

Báo Phú Yên phỏng vấn đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh về việc triển khai thực hiện chương trình này.

* Xin đồng chí cho biết một số kết quả qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình 07?

- Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng cơ quan, đơn vị được điều chỉnh, bổ sung. Việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế được triển khai nghiêm túc. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị cơ bản phù hợp trình độ chuyên môn, phát huy được năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện nêu gương, cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, “tự soi, tự sửa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương được thực hiện thường xuyên, nền nếp, hiệu quả, góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ luôn được chú trọng. Các khâu trong công tác cán bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, bảo đảm các nguyên tắc, quy định, quy trình của Đảng và Nhà nước. Công tác điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đúng quy trình; cán bộ được bổ nhiệm bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Công tác luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, kế hoạch đã đề ra. Công tác xử lý những sai phạm trong công tác cán bộ, tuyển dụng cán bộ được thực hiện quyết liệt, nghiêm túc. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ được chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm đúng quy định.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

* Bài học kinh nghiệm rút ra sau 2 năm thực hiện Chương trình 07 là gì, thưa đồng chí?

- Một là, công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách về xây dựng đội ngũ cán bộ trong từng thời kỳ phải được thực hiện thường xuyên. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về thực hiện Chương trình 07 và các văn bản liên quan.

- Hai là, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đồng bộ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; quán triệt, nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Xây dựng chính sách đào tạo, thu hút và sử dụng nhân tài phải phù hợp thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Ba là, các cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt và kịp thời, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý những trường hợp sai phạm có liên quan đến công tác cán bộ. 

* Xin đồng chí cho biết các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung để triển khai Chương trình 07 hiệu quả trong nửa nhiệm kỳ còn lại?

- Để thực hiện đạt những mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình đề ra, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, căn cứ quy định, quy chế của trung ương, các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế đã ban hành hoặc ban hành mới quy định, quy chế về công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn, làm cơ sở thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nội dung và phương pháp công tác quy hoạch cán bộ theo Quy định 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị; phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, mở rộng dân chủ trong việc phát hiện nguồn, chú trọng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, bảo đảm số lượng, cơ cấu theo quy định, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Công khai kết quả quy hoạch để cán bộ tự tu dưỡng, rèn luyện, tích cực phấn đấu học tập, bổ sung những vấn đề còn chưa đáp ứng được theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ theo Quy định 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhất là cán bộ trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh gắn với chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện không phải là người địa phương để bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, chủ động chuẩn bị nhân sự đại hội đảng, nhân sự đại biểu HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ tiếp theo. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình, quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị trước khi xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác cán bộ; xử lý nghiêm các trường hợp có sai phạm trong quản lý, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. 

* Xin cảm ơn đồng chí!

Việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; thực hiện kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, gắn phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ được các tổ chức trong hệ thống chính trị đẩy mạnh thực hiện, đạt nhiều kết quả và chuyển biến tích cực.

HÀ MY/PYO (thực hiện)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây