Đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên

Chủ nhật - 16/04/2023 21:46
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có tác động mạnh mẽ đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm tuyên truyền và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Qua đó, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị, lòng yêu nước, yêu quê hương cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên.
Đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên
           Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, năm 2022, Tỉnh Đoàn phố hợp Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Đề án tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2022 - 2025….
           Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, Nghị quyết của Đoàn phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, thi tìm hiểu, thi tuyên truyền về các nội dung học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau các buổi học tập, nghiên cứu, các cấp bộ Đoàn tổ chức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên làm bài kiểm tra đánh giá; thi trắc nghiệm, thi hỏi đáp nhanh, thi tìm hiểu, thi tuyên truyền về nội dung các bài học lý luận chính trị, tổ chức các chương trình sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, thi sân khấu hóa...thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.     
           Riêng đối với các nội dung học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, bên cạnh việc triển khai các Hội nghị học tập chuyên đề hằng năm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động trong việc biên tập, thiết kế, chuyển tải các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dạng Infographic ngắn gọn, cô đọng, dễ nhớ, dễ tiếp cận trên các nền tảng số giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có thể học tập, nghiên cứu. Ngoài ra, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Chi đoàn, tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chương trình giao lưu, gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tuyên truyền thông qua mạng xã hội, lồng ghép trong Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn hằng tháng, sinh hoạt vào sáng thứ 2 đầu tuần trong chương trình chào cờ.... đã góp phần tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo đoàn viên, thanh niên.
         Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Cấp tỉnh duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục “Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Mô hình - Gương điển hình” trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Phú Yên tại địa chỉ: tuoitrephuyen.vn, facebook fanpage Cổng Thông tin Tỉnh Đoàn Phú Yên. Kết quả, đã đăng tải hơn 200 tin, bài trên chuyên mục “Chủ tịch Hồ Chí Minh”; thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn, fanpage Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Phú Yên đăng tải, cập nhật hơn 500 tin, bài, phóng sự về gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong toàn Đoàn. Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên tổ chức tuyên truyền các bài viết về những hoạt động, phong trào, các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên dễ dàng tiếp cận, truy cập, nghiên cứu. Đồng thời, thông qua các trang mạng xã hội của hệ thống Đoàn - Hội - Đội, các cấp bộ Đoàn đã định hướng thông tin cho thanh thiếu nhi; chia sẻ, đăng tải các tin, bài tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ xây dựng và thực hành văn hóa ứng xử, văn hóa mạng xã hội; tăng cường thông tin tích cực để hạn chế thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, nhằm xây dựng lối sống đẹp trong thanh thiếu nhi.
          Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện tốt việc tuyên truyền treo băng rôn khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị, trên website, facebook; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động giao lưu với lực lượng vũ trang các địa phương trong tỉnh. Mỗi cơ sở Đoàn xem việc tổ chức học tập, quán triệt, giác ngộ lý tưởng cộng sản, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu trong công tác chính trị, tư tưởng của Đoàn.
         Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, đấu tranh, triệt phá nguồn phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt đối với thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách, đạo đức của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam trên không gian mạng. Thường xuyên chỉ đạo hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống trên fanpage và group trong lực lượng đoàn viên, thanh niên về những nội dung có liên quan định hướng dư luận trên internet, mạng xã hội. Kết quả, trung bình hàng năm có khoảng trên 100 bài viết phản bác thông tin xấu độc và các bài viết định hướng dư luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đăng tải, chia sẻ. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn tiến hành theo dõi, chặn lọc các cổng thông tin, fanpage, tài khoản mạng xã hội đăng tin xuyên tạc, chống phá chế độ, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
          Với những đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, công tác giáo dục chính trị của Đoàn đã trực tiếp góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; từng bước hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
         Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận, việc triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị của Đoàn còn một số hạn chế: hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lý luận chính trị của Đoàn mới chỉ dừng lại ở việc giáo dục cho đối tượng cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên mà chưa đến được với đông đảo thanh niên; giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị trong một số đối tượng thanh niên chưa thật sự phù hợp. Thông qua hoạt động sinh hoạt chi đoàn, việc triển khai nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng còn gặp nhiều khó khăn do các cơ sở đoàn thiếu chuyên môn, thiếu trang thiết bị hỗ trợ trình chiếu và đối tượng phong phú nên hiệu quả tuyên truyền không cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị còn rất hạn chế. Công cụ giảng dạy, học tập, tuyên truyền về 4 bài lý luận chính trị còn khá khô khan, nặng về lý thuyết nên khó tiếp cận được với đoàn viên, thanh niên, nhất là đoàn viên thanh niên khối công nhân, nông thôn.  
         Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng phát triển, sự bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, dịch bệnh Covid-19 với biến chủng mới xuất hiện, tình hình xung đột giữa Nga - Ukraine... Các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn sẽ tác động nhiều mặt không thuận lợi đến công tác bảo đảm an ninh tư tưởng và việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Bên cạnh đó, việc xuất hiện một số nội dung văn hóa tiêu cực, thiếu lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục, các tệ nạn xã hội, tội phạm và sự xâm nhập của các sản phẩm và dịch vụ độc hại, làm suy đồi đạo đức … là những tác động và thách thức đối với học tập, lao động, việc làm, đời sống, sức khỏe, tinh thần của thanh niên; ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên, nhất là bộ phận thanh niên yếu thế, thanh niên công nhân, nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
         Tình hình đó đặt ra yêu cầu cao hơn về xây dựng Đoàn, trong đó có công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đòi hỏi các cấp bộ Đoàn, đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên các cấp phải nêu cao trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực đổi mới toàn diện, tạo bước chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Phú Yên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức, chấp hành pháp luật, sức khỏe, văn hóa, kiến thức, kỹ năng, nghề nghiệp, lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo; có ý thức phản bác những việc làm sai trái, nhìn nhận đúng đắn tin xấu, độc trên mạng xã hội, tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp của xã hội.
        Để đạt được điều đó, các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
      1. Đổi mới hình thức tuyên truyền, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; chú trọng việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt để nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên.
      2. Coi trọng giáo dục qua hoạt động thực tiễn và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Đa dạng hóa các phong trào, chương trình, cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi; lồng ghép, chuyển tải các nội dung giáo dục vào hoạt động phong trào rõ nét hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục; giữa nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị với hành động cụ thể trong học tập, lao động, công tác và rèn luyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi.
      3. Nâng cao tính hấp dẫn về hình thức, phù hợp với tâm lý, sở thích của giới trẻ, ưu tiên lựa chọn các loại hình thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Kịp thời tuyên truyền, học tập bằng nhiều hình thức phù hợp; chú ý bộ công cụ mới, như infographic, phim ngắn, bản đồ, tờ gấp…để nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; tiếp tục tổ chức các cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh các cấp, nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu trên mạng internet. Triển khai học tập 04 bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên.
      4. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị; ý thức cảnh giác cách mạng; khả năng đấu tranh, phản biện cho đoàn viên, thanh niên, nhất là trên Internet. Tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyên truyền; chủ động xây dựng, điều hành trang mạng xã hội, trang web để tuyên truyền, giới thiệu về các thành tựu nổi bật của Đoàn, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, của Đoàn cho thanh thiếu nhi.
       5. Đa dạng hóa, hiện đại hóa các phương thức nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân; chủ động, kịp thời định hướng dư luận trong thanh thiếu nhi. Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác giáo dục chính trị các cấp của Đoàn; Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp.
       Từ thực tiễn cho thấy, việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, góp phần hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng của Bác Hồ…, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
                                                                                                                                                                     PHẠM THẢO

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây