Huyện Đoàn Tuy An: Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Thứ tư - 07/11/2018 20:59
Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Về thực chất, xây dựng nông thôn mới là một quá trình cải biến kinh tế văn hoá - xã hội, nhằm tạo ra những giá trị mới phù hợp với nhu cầu xã hội trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để chương trình đạt được hiệu quả cao cần có sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, trong đó, thanh niên của tỉnh nói chung và thanh niên huyện Tuy An nói riêng có một vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên sẽ góp một phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nhà.
Đoàn viên, thanh niên thi công công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã An Nghiệp.
Đoàn viên, thanh niên thi công công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã An Nghiệp.
Có thể khẳng định, thanh niên là một lực lượng quan trọng góp phần đáng kể trong việc tạo ra của cải vật chất cho gia đình và xã hội; là lực lượng xung kích trong các phong trào thi đua xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thanh niên có trình độ và tay nghề ngày càng cao, được trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp, không ngừng phấn đấu vươn lên đáp ứng nhu cầu của quá trình đổi mới. Nhiều thanh niên đã tích cực tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn huyện Tuy An.

Quyết định số 324/QĐ - TTg, ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2013 - 2020" đã xác định Mục tiêu chung là nhằm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về chủ trương xây dựng NTM; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các tiêu chí tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước. Theo đó, mỗi năm, với sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Tuy An đã xây dựng Kế hoạch “Tuổi trẻ Tuy An tham gia xây dựng nông thôn mới”. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung như: đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong thanh niên; hỗ trợ vay vốn để thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo... Đây là những cơ sở quan trọng để phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong quá trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Tuy An trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tuy An đã triển khai thực hiện từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã có 5/16 xã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là nhờ sự nổ lực đóng góp công sức của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đó có vai trò không nhỏ của lực lượng đoàn viên, thanh niên. Trong thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Tuy An luôn đặt nhiệm vụ đoàn viên tham gia xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng và là một tiêu chí lớn để đánh giá kết quả thực hiện công tác đoàn của các cơ sở đoàn. Với phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Tuy An đã thực hiện những công trình, phần việc cụ thể góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện tại các địa phương vẫn còn lúng túng, bị động.

Vì vây, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tuy An trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trong giúp cho quá trình xây dựng thành công nông thôn mới tại huyện Tuy An. Đồng thời, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.

Qua triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả như: Phong trào thanh niên xung kích tình nguyện, thi đua xây dựng nông thôn mới được tổ chức rộng khắp đi vào chiều sâu, từng bước đến tận đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội. Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng trong việc xây dựng, tạo nhiều mô hình mới, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế; Việc triển khai thực hiện các nội dung, phần việc được đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng nhiệt tình, bà con nhân dân đồng tình ủng hộ, động viên.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Một số cơ sở Đoàn vẫn còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chưa thể hiện vai trò chủ động trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, đơn vị, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ khi được chính quyền giao. Một số cơ cơ Đoàn vẫn còn bị động trong công tác phối hợp với các đơn vị, ban, ngành chức năng có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các mục tiêu chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới; các hình thức, nội dung tuyên truyền ở một số địa phương vẫn chưa thu hút lực lượng đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Một số thủ lĩnh đoàn tại một số xã chưa thật sự là người đi đầu trong công tác vận động đoàn viên, thanh niên tại địa phương tham gia vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Một số ít đoàn viên, thanh niên chưa nhận thức sâu sát về vai trò trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, cho rằng đây là việc của Nhà nước.

Nguyên nhân chủ yếu là do: Xây dựng nông thôn mới là một hành trình lâu dài, cần sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các địa phương và mọi người dân. Hiện nay, ở một số địa phương, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới còn gặp khó khăn, do chính nhận thức về sự ỷ lại vào các chính sách của Đảng và Nhà nước. Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động còn hạn chế. Công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, phát huy vài trò của thanh niên trong chung tay xây dựng nông thôn mới cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vai trò của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó, chú ý thông tin tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới thông qua các phương tiện truyền thông như chương trình phát thanh thanh niên tại địa phương. Đổi mới hình thức sinh hoạt Chi Đoàn, Chi Hội, đưa nội dung xây dựng nông thôn mới vào nội dung sinh hoạt hàng tháng của Chi Đoàn, Chi Hội. Đề nghị tuyên dương, khen thưởng các điển hình thanh niên tiên tiến ở nông thôn, các phương pháp hay, sáng kiến, sáng tạo trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Thứ hai, tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn: Tham gia tu sửa, nâng cấp hoặc bê tông hóa đoạn đường, tuyến kênh mương; vận động các hộ gia đình trẻ trong việc cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng trại, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng nhà... Thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” bằng cách vận động trong đoàn viên, thanh niên tham gia và từ các nguồn tài trợ của các đơn vi kết nghĩa; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tổ chức xây dựng mô hình thu gom rác thải; tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình bảo vệ dòng sông quê hương; vận động đoàn viên, thanh niên, gia đình và nhân dân tích cực hưởng ứng các buổi phát động ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh"; ra quân dọn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh thông qua các đợt cao điểm như: Ngày môi trường thế giới 5/6, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 22/9...

Thứ ba, về tham gia phát triển kinh tế nông thôn: Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên xây dựng và phát triển các mô hình liên kết phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, phát huy tính năng động sáng tạo của thanh niên để xây dựng những mô hình phát triển kinh tế. Đồng thời, động viên thanh niên nông thôn phát huy ngành nghề truyền thống của địa phương; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thanh niên lập dự án vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn các thủ tục vay vốn cho thanh niên;

Thứ tư, về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn: Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong thanh thiếu nhi.; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” bằng nhiều hình thức: nhận "đỡ đầu" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học hết cấp học; phối hợp thăm hỏi, tặng quà và có hình thức hỗ trợ đặc biệt đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ năm, xung kích giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn: Tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, thanh thiếu niên nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; phát huy vai trò của tuổi trẻ, tích cực tham gia các loại hình giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tại địa phương; chú trọng công tác giáo dục, giúp đỡ đối với thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương.

Thứ sáu, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ở nông thôn: Tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên mới và quản lý đoàn viên trên địa bàn. Thông qua các phong trào, tiến hành lựa chọn, bồi dưỡng các nhân tố tích cực, đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, giới thiệu tham gia vào hệ thống chính trị tại cơ sở.

Chặng đường Tuy An hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy, cần có sự chung tay đóng góp xây dựng của toàn Đảng, toàn dân và không thể thiếu một lực lượng hùng hậu đó là đoàn viên , thanh niên. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tuy An trong giai đoạn hiện nay là một việc làm hết sức cần thiết. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên có cơ hội phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của mình trong các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới.
Mai Phương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây