Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò xung kích

Thứ tư - 09/12/2020 03:45
Sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tại Phú Yên, đông đảo đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Báo Phú Yên phỏng vấn Bí thư Tỉnh Đoàn Phan Xuân Hạnh nhân tổng kết chiến lược này.
Hội thi Tin học cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh được tổ chức hàng năm để tạo sân chơi, nâng cao kỹ năng tin học cho thanh niên.
Hội thi Tin học cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh được tổ chức hàng năm để tạo sân chơi, nâng cao kỹ năng tin học cho thanh niên.

* Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và các cấp, ngành trong tỉnh đã có những giải pháp nào để thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh, thưa anh?

Bí thư Tỉnh Đoàn Phan Xuân Hạnh

- Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát huy tính xung kích, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên. Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 ra đời với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện tốt chiến lược mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai nội dung Chiến lược phát triển thanh niên trong cán bộ chủ chốt và xây dựng kế hoạch hoạt động ở cấp mình, đảm bảo phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã cụ thể hóa, triển khai sâu rộng Chiến lược phát triển thanh niên đến các cấp bộ Đoàn và ĐVTN; đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ban ngành để tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thanh niên và phát huy vai trò xung kích của thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Từ năm 2013, UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành, triển khai thường xuyên Quy chế phối hợp thực hiện công tác xây dựng chính sách và giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên; công tác giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết, tập hợp thanh niên; phối hợp phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển KT-XH; phối hợp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn cũng đã tạo điều kiện cho tuổi trẻ đảm nhận công trình, phần việc thanh niên; tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN khẳng định vai trò xung kích trong lao động sáng tạo, phát triển KT-XH...

* Theo anh, đâu là những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện chiến lược trên?

- Hiện toàn tỉnh có 185.367 thanh niên với 17 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, 338 đoàn cơ sở và chi Đoàn cơ sở. Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tình hình thanh niên Phú Yên có nhiều chuyển biến tích cực cả về ý thức chấp hành nghiêm luật pháp, thái độ chính trị, đạo đức lối sống, đặc biệt tính năng động sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, tính tự giác được nâng lên. Trình độ học vấn, kiến thức ngày càng cao, tiếp cận nhanh với khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Thanh niên ngày càng thể hiện rõ khát vọng lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, khẳng định vai trò là lực lượng lao động xã hội quan trọng, trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Tầm vóc và thể trạng của thanh niên cũng được cải thiện đáng kể. Niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng lên. Phần lớn thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng đấu tranh chống lại mọi luận điệu, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

* Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, cần có những giải pháp gì thưa anh?

Vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác thanh niên đã có nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát về vai trò, vị trí, trách nhiệm của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Từ đó huy động được cả hệ thống chính trị cùng thực hiện nhiệm vụ về thanh niên và công tác thanh niên; thường xuyên chăm lo, giáo dục thanh niên, chú trọng quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp bộ Đoàn với các ban ngành, đơn vị có liên quan cùng cấp trong công tác thanh niên.

- Đó là tiếp tục tăng cường giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế; giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên.

Định kỳ, đoàn thanh niên các cấp tham mưu cho các cấp ủy đảng trực tiếp đối thoại với thanh niên, trao đổi các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, chính trị tại địa phương, hình thành trong thanh niên ý chí, quyết tâm xây dựng quê hương theo định hướng của cấp ủy đảng. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về các nội dung cơ bản của chiến lược; đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thanh niên.

Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên. Tăng cường công tác quốc tế thanh niên; tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh niên.

* Xin cảm ơn anh!

Thanh niên luôn giữ vị trí quan trọng trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cũng như chiến lược phát triển của Nhà nước. Vì vậy, với một sự tin tưởng sâu sắc vào sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết của thanh niên, tôi mong rằng thanh niên sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của các thế hệ tiền bối đi trước, của gia đình và xã hội dành cho. Bí thư Tỉnh Đoàn Phan Xuân Hạnh

KHÁNH HÀ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây